×
MENU


Úvod O hotelu Ubytování Restaurace Konference Events Kontakty

+420 321 711 117
recepce@hoteltheresia.cz


en de jp
Hotel Theresia Kolín

Ubytovací řád

Přečtěte si ubytovací řád hotelu


UBYTOVACÍ ŘÁD

 

Ubytovatel

Hotel Theresia Kolín

 

(dále také jen „hotel/penzion“ nebo „ubytovatel“)

 

provozovaného:

Hotel Theresia Kolín, a.s.

IČO: 29037077

DIČ: CZ29037077

se sídlem / místem podnikání Na Petříně 991, 280 02 Kolín

 

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1       Ubytování hostů v hotelu Theresia Kolín se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Theresia Kolín (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

1.2       Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky, rezervace či registrační karty.

1.3       Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem, všeobecnými obchodními podmínkami ubytovatele a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád, všeobecné obchodní podmínky ubytovatele nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4      Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu, všeobecných obchodních podmínek ubytovatele nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

2. Příjezd do hotelu

2.1       Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.

2.2       Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v registrační kartě ubytovatele.

2.3       Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 16:00 do 24:00.

2.4       Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 2000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 5. odst. 5.5 tohoto ubytovacího řádu.

2.5       Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

2.6       Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

2.7       Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v domovní knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v domovní knize.

2.8       Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

3. Obecná pravidla ubytování

3.1    Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovatele a využívat služby s ubytováním spojené.

3.2    Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu od pokoje (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ceníku škod.

3.3       Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách ubytovatele způsobil(y);
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • před odchodem z pokoje odpojit elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení od elektrické sítě (z elektrické zásuvky);
 • odpojit elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení od elektrické sítě (z elektrické zásuvky) ihned po ukončení aktivního užívání těchto spotřebičů a zařízení či jejich nabíjení;
 • používat elektrické přístroje či jiná elektronická zařízení či tato nabíjet pouze v přítomnosti hosta;

(za elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení se ve smyslu tohoto řádu považují zejména, nikoli však výlučně také nabíječky na spotřební elektroniku (telefony, tablety, PC, nabíjecí baterie – na elektrokola, koloběžky, drony, svítilny), přičemž všechny hostem vnesené a k elektrické síti ubytovatele připojované elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení nesmí být poškozená a musí být označeny značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE) a být označeny těmito údaji: a) jmenovitým napětím nebo jeho rozsahem, b) jmenovitým příkonem nebo proudem, c) jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce, d) údajem o modelu nebo typu, e) třídou ochrany před úrazem elektrickým proudem, f) krytím spotřebiče IP XX, g) jmenovitým proudem předřazené pojistky, h) údajem o prostředí, kam je spotřebič určen.  

 • při odjezdu z ubytovacího zařízení odevzdat klíč od pokoje na recepci;
 • v případě využití/konzumace sortimentu minibaru, patřícího do vybavení pokoje, zaznamenat počet zkonzumovaných položek minibaru do konzumační karty, kterou při odjezdu odevzdá na recepci. Celkovou částku za spotřebované zboží uhradí před odjezdem na recepci.

3.4       Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 7:00 do 22:00 se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách ubytovatele;
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 • umístit v prostorách ubytovatele zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu a uhradit poplatek za ubytování zvířete.

3.5       Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
 • používat otevřený oheň.

 

4. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

4.1       Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

4.2       Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

4.3       Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

 

5. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

5.1       Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

5.2       Ubytovatel může hostu podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého hosta či třetí zletilé osoby pro hosta, a to pouze na výslovný pokyn takového hosta či osoby. Riziko spojené s podáním takových léčiv, jako i případné riziko kontraindikace, nese žadatel o vydání léčiva.

5.3       Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

5.4       Host, který v pokoji nebo v jiném prostoru ubytovatele užívá vlastní spotřebiče či jiná elektrická zařízení, odpovídá za škody těmito spotřebiči a zařízeními způsobené.

5.5       Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 2. odst. 2.4 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

 

6. Odjezd z hotelu

6.1       Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00.

6.2       Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci ubytovatele, pokud není domluveno jinak.

 

7. Informace o nakládání s osobními údaji

7.1       Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

7.2       Za účelem ubytovací smlouvy a souvisejících skutečností jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, případně víza, trvalé bydliště.

7.3       Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

7.4       Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje hosta zpřístupněny, vychází ze zákonných norem, jimiž se ubytovatel řídí.

7.5       Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu 6 let, resp. po dobu požadovanou příslušnými platnými právními předpisy (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

7.6       Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

7.7       Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

7.8       Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7.9.      Kontaktní údaje ubytovatele: Hotel Theresia Kolín, a.s., Na Petříně 991, 280 02 Kolín

 

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1.11.2023

 

Za Hotel Theresia Kolín, a.s.

Jméno: Ing. Jan Fořt

Funkce: manager hotelu
Co by Vás mohlo zajímat?

@hotel_theresia
HOTEL THERESIA v Kolíně hodnocení