×
MENU


Úvod O hotelu Ubytování Restaurace Konference Events Kontakty

+420 321 711 117
recepce@hoteltheresia.cz


en de jp
Hotel Theresia Kolín

Ochrana soukromí - GDPROchrana osobních údajů - GDPR

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů (dále už jen „správce“)

Správce osobních údajů: Hotel Theresia Kolín, a.s.

Adresa: Na Petříně 991, 280 02 Kolín II

Email: recepce@hoteltheresia.cz

Telefon: +420 321 711 117

 

Pokud navštěvujete tyto webové stránky hotelthresia.cz, může správce stránek shromažďovat Vaše osobní údaje, a to buď přímo (v případech, kde jste požádáni o poskytnutí dat) nebo nepřímo. Správce bude tyto osobní údaje používat pouze v souladu s účely stanovenými tímto prohlášením o důvěrnosti a zavazuje se shromážděné osobní údaje chránit. V tomto prohlášení je uveden rozsah zpracování osobních údajů, zdroje osobních údajů, účely zpracování dat, předání osobních údajů, způsob a doba zpracování údajů, použití cookies a způsob ochrany vašich osobních údajů.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl správci v rámci uzavření smluvního nebo jiného právního vztahu, nebo které správce jinak shromáždil a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy nebo k plnění zákonných povinností správce.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)

 

 1. údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností.

 

 1. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se správcem předmětné údaje sdílet, kdy správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

 

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občasného průkazu nebo cestovního pasu, státní občanství, IČ, DIČ, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány:

 

 1. za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy a za účelem uplatňování práv správce vyplývajících ze smlouvy
 2. za účelem plnění povinnosti uložených správci zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
 3. plnění povinností správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Správce shromažďuje a zpracovává informace o klientech a návštěvnících těchto webových stránek dále za účelem rozšíření podnikání, informování a nabídky produktů a služeb, které mohou být předmětem vašeho zájmu a za účelem vedení statistik souvisejících s webovými stránkami.

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Kategorie příjemců tedy jsou:

 1. finanční ústavy
 2. veřejné ústavy

 

 1. zpracovatel

 

 1. státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce provádí zpracování osobních údajů v rámci svých provozoven, poboček a sídla prostřednictvím pověřených zaměstnanců nebo zpracovatele. Dodržuje veškeré bezpečnostní zásady a přijal opatření pro ochranu údajů, včetně technických, organizačních a právních opatření. Tyto opatření zabraňují neoprávněnému přístupu, změně, ztrátě nebo zneužití osobních údajů. Všichni, kdo mohou mít přístup k osobním údajům, respektují práva na ochranu soukromí subjektů údajů a dodržují platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smlouvy a souhlasné lhůty určují dobu zpracování osobních údajů. Tyto lhůty jsou stanoveny tak, aby zajistily práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů a příslušných předpisů.

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů, kromě případů, kdy zpracování není souhlasem vyžadováno podle zákona. Podle čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat údaje:

 1. Pro splnění smlouvy se subjektem údajů nebo na jeho žádost před uzavřením smlouvy.
 2. K plnění právních povinností správce.
 3. Pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 4. Při výkonu veřejné moci nebo pro účely veřejného zájmu.
 5. Pro oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, s výjimkou situací, kdy mají zájmy nebo práva subjektu údajů přednost.

CITLIVÉ ÚDAJE

Správce nemá v úmyslu pomocí těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o politických názorech, náboženství, nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života). Pokud by správce takové údaje shromažďoval, budete nejprve požádáni o souhlas. Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím nevyžádaných citlivých osobních údajů správci poskytujete zároveň svůj souhlas s použitím těchto údajů.

COOKIES

Správce může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto webových stránek, včetně názvu domény, počtu kliků, navštívených stránek, předchozích

 a následně navštívených stránek a délky připojení uživatele. Tyto informace mohou být získány pomocí cookies. Cookies je malá textová složka, umístěná serverem těchto webových stránek na váš hard-disk. Můžete nastavením svého vyhledávače zvolit, zda cookies používat či nikoliv. Pomocí cookies se usnadní a urychlí prohlížení těchto webových stránek.

ZMĚNY

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jednotlivé sekce tohoto prohlášení.

 

 

Datum poslední aktualizace: 10. července 2024

 

 

Prosíme, přečtěte si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě a porozumějte jeho obsahu. Vaše používání našich webových stránek je souhlasem s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.


HOTEL THERESIA v Kolíně hodnocení